Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo is transparant hoe wij werken.

Privacy beleid

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Radar B.V. (hierna: “wij”/ ”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van bezoekers van haar website.

 

Onze primaire diensten betreffen het geven van adviezen en begeleiding op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Wij adviseren over het domein mens, werk en inkomen, bij vraagstukken die gerelateerd zijn aan ziekte, letsel en beperkingen. Deze activiteiten vinden niet plaats via de website maar via separate, beveiligde, omgevingen.

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze website. Via onze website kunnen bezoekers via formulieren vragen stellen en informatie aanvragen.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

Radar B.V.
Hoge Mosten 18
4822 NH Breda
Postbus 48

4840 AA Prinsenbeek
Tel: 076 -548 3390

E-mail: privacy@ad-radar.nlVerwerking van persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de privacy van relaties, zoals onze opdrachtgevers, cliënten en de bezoekers van onze website, en wij voldoen daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privayverklaring is per dienst beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

1. Bezoek website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem opgeslagen.

2. Contactformulier website

Wanneer een bezoeker met behulp van een formulier op de website informatie opvraagt, zich in wilt schrijven voor onze nieuwsbrief of een andere vraag stelt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie. Radar gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren. Het opgegeven e-mailadres kan, indien u dat wilt, tevens worden gebruikt voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (zie onder 3).

3. Digitale nieuwsbrieven

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres en uw naam. Wij versturen de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessant nieuws rondom onze diensten alsmede relevante informatie die met onze dienstverlening verband houdt.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link onderaan in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich altijd per e-mail afmelden via privacy@ad-radar.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw e-mailadres wordt binnen tien werkdagen door ons verwerkt. Het kan daardoor incidenteel voorkomen dat u nog een bericht ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar privacy@ad-radar.nl.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

Een intern autorisatieproces van onze medewerkers;

Een interne procedure voor het omgaan met datalekken;

Het maken van een dagelijkse back-up van onze database; en
Het toepassen van een versleutelde verbinding op onze servers.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Radar optreden als verwerker van persoonsgegevens. In sommige gevallen kan het gaan om dienstverleners voor het verlenen van marketingactiviteiten. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via het privacyreglement.

Wat zijn uw rechten?
U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Nadat u deze heeft bekeken, kunt u vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via privacy@ad-radar.nl.

 

Klachten?

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u daar vinden.

 

Vragen?

Wij hechten grote waarde aan uw mening. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan of wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan kunt u contact opnemen met ons via privacy@ad-radar.nl.

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest up-to-date versie van de privacyverklaring altijd op de website www.ad-radar.nl.

DisclaimerWerken bij
Nederlandse Vereniging van ArbeidsdeskundigenStichting Register ArbeidsdeskundigenLandelijk Register van Gerechtelijke DeskundigenVereniging Jonge Professionals Personenschade
2024 © Created by Postads. | Cookies aanpassen